Kreativitet

er intelligens som har det gøy!

Vår evne til å forestille oss en handling eller en tilstand er nært forbundet med kreativitet. Det handler om evnen til å fantasere og forestille seg noe som ikke er. Geir Kaufmann, psykolog med spesialkompetanse på kreativitet mener at et grunnleggende element ved kreativitet er en vilje til å tenke «utenfor boksen» (Kaufman, 2005, s.12).

Men kreativitet er ikke et privilegium for de få – de store vitenskapsmenn og kvinner som har fått æren for å ha bragt menneskeheten videre. Kreativitet er det menneskehjernen gjør, eller som Albert Einstein skal ha sagt: kreativitet er intelligens som har det gøy. At kreativitet var en viktig forutsetning for Einsteins store oppdagelser (ofte betegnet som kreativitet med stor K) er de fleste enige om. Men kreativitetsforskning har også vist at hverdagens kreative læreprosesser, altså en kreativitet med liten k, er viktig for å kunne «(…) oppdage nye fenomen, å gjøre seg erfaringer som springer ut fra vår egen livsverden og gjøre seg meningsfulle tolkninger av dem» (Nymo, 2019).

Men (og dette er viktig!) kreativitet er også avhengig av et trygt læringsmiljø som gjør at elevene, uten frykt for å feile, våger å ta sjanser (Olafsson & Gulliksen, 2018 s. 260).

I praktiske og estetiske fag møter vi elever som allerede har god erfaring med at deres tanker og ideer blir sett på som verdifulle og nyttige. Andre igjen trenger mer tid og gjentatte opplevelser av mestring før de kan se verdien av egne ideer og forslag.

Forskeren Brene Brown, som over mange år har studert sårbarhet og mot, finner at sårbarhet og mot går hånd-i-hånd. Når vi går ut i «arenaen» og gir av oss selv, vil vi kjenne på frykt, selvkritikk og tvil; er det bra nok det jeg lager, kommer de til å le av meg? Hun finner samtidig i sine studier at det er der ute, i arenaen, at mennesker finner glede, mestring, tilhørighet, vekst og mening.

Et trygt læringsmiljø vil ha stor verdi for hvordan barn og unge utvikler sine kreative egenskaper. Vi må derfor skape rom der vi kan tåle å gjøre feil. Rom der vi kan ta sjanser.

Med dette som bakteppe må vi derfor snakke om klassestørrelse.

Å ha mer enn 15 elever som skal ut på «arenaen» å gi av seg selv er både sikkerhetsmessig og didaktisk uforsvarlig. Som lærere og veiledere er vår jobb å fremme og ivareta: «Håndens smidighet, Hjernens klarhet, Hjertets varme», som rektor Engelstad formulerte det i de mange talene fra 1950 og 60-tallet. Det er gjennom denne helheten (som ble den fjerde H-en) at det oppnås en tilkobling til verden. Det er slik vi forstår og mestrer verden omkring oss.

Å styrke laget rundt eleven kan slik handle om å redusere ulike former for stress og press gjennom å skape trygge rom. Rom der de kan tåle å gjøre feil. Rom der de kan ta sjanser.

At Regjeringen vil gjøre undervisningen i skolen mer praktisk og variert er svært positivt og vi støtter å videreutvikle fellesskolen slik at enda flere elever er motiverte og opplever mestring. I vår høringsuttalelse hatt vi hatt et særskilt søkelys på forhold som fremmer elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling knyttet til de praktisk-estetiske fagene. Dette var et (utfyllende) utdrag fra vårt innspill. Vi ser fram til det videre samarbeidet med stortingsmeldinga om ungdomstid og 5.-10.trinn.

Lykke til Tonje Brenna!

Janne Lepperød

Daglig leder, Kunst og håndvekslærer, Fagbokforfatter,

Færder Kulturverksted er en ideell organisasjon som arbeider for at barn og unge skal oppleve mestring gjennom kreativ problemløsning og praktisk håndverksarbeid. Alt vi jobber med er direkte eller indirekte knyttet til miljø, miljøvern, forbruk og gjenbruk.

Helt fra Færder Kulturverkstedet ble etablert i 2018 har det fungert som et verksted for kreativ problemløsning og praktisk håndverksarbeid. De første årene turnerte vi med Den Kulturelle skolesekken (DKS) for Kunst i Skolen (KIS) i samarbeid med ungdom som ønsket en praktisk skolehverdag. Sammen med Oslofjorden Friluftsråd plasserte ungdommene også ryddestasjoner rundt om i Vestfold. Snekkerverksted, redesignkurs, teater, matlaging, animasjon, film og foto foregikk på sommerskole og etter skoletid. Gjennom pandemien hadde vi daglig undervisning på Færder Kulturverksted med 24 barn fra Færder kommune.  I 2019 mottok vi Færder kommunes klimapris for vårt arbeid med Grønn Øy Festivalen – en festival som søkte å fremme de gode miljøvalgene og praktiske løsningene – i samarbeid med kommune, lokalt næringsliv og frivillighet. Vårt fokus i dag er å holde kurs for lærere og ansatte i skole og barnehage der målet er å vise hvordan skolen kan legge til rette for en skolehverdag med de praktisk og estetiske fagene i sentrum. Vi har også bidratt med lærebøker i faget Kunst og håndverk for hele grunnskolen.