Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk

Alle partiene på Stortinget er enige om at kvalitet er viktig i den norske grunnskolen. Utdanning av kommende generasjoner er avgjørende for velferdsstaten og utvikling av hele mennesket. I den norske grunnskolen er alle fag i prinsipp like viktige og det er stor enighet om å prioritere tidlig innsats for å danne et godt grunnlag for gjennomføringsevne, mestring og glede på alle nivå.
Sommeren 2019 publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) rapporten Lærerkompetanse i grunnskolen – Hovedresultater 2018/2019 (Perlic, 2019). Rapporten avdekker at det er svært mange lærere som underviser i fag de ikke har studiepoeng i. Av de lærerne som underviser i faget Kunst og håndverk i grunnskolen er det 50% som er helt uten studiepoeng i faget. Aller verst er situasjonen på 1-4 trinn, der 60% av lærerne som underviser i Kunst og håndverk er uten studiepoeng i faget (Perlic, 2019, s. 50). Elevene har flest timer i Kunst og håndverk fra1-7 trinn, og fravær av kompetente lærere går derfor spesielt ut over elevenes læring tidlig i deres skolegang. Dette er bekymringsfullt, da det er fra1-7 trinn at selve grunnlaget for
ferdighet og mestring i arbeid med materialer, redskaper og teknikker legges (Nielsen, 2000).
Dette kan ikke ses isolert fra det store frafallet på yrkesfaglige studieretninger i den videregående opplæringen, der slike ferdigheter også står sentralt.

At halvparten av de som underviser i faget kunst og håndverk i grunnskolen er uten studiepoeng i faget er et svakere resultat enn for 20 år siden, og da er det nærliggende å tro at det svake resultatet skyldes mangel på utdannede lærere i faget. Men slik er det ikke.  I spørreundersøkelsen som blir presentert i denne artikkelen oppgir de som utdannet seg til faglærere i design, kunst og håndverk i perioden 2008-2018, at det er vanskelig å få ansettelse i skolen. Og dersom de får jobb i grunnskolen, så viser under­søkelsen at de ofte settes til andre oppgaver enn å undervise i Kunst og håndverk. Når lokale skoleledere unnlater å ansette og bruke kvalifiserte lærere, så får ikke elevene nyte godt av den lærerkompetansen som staten allerede har finansiert utdanningen til.

I et bærekraftig miljøperspektiv er det klokt å lære alle elever å håndtere materialer, redskaper og teknikker slik at de kan gjøre kloke forbrukervalg, vedlikeholde og reparere. I et bærekraftig samfunnsperspektiv er det også klokt å benytte den lærerkompetansen som allerede er utdannet. Slik kompetanse danner grunnlag for mange yrkesfaglige utdannelser.

Skolelederne sitter med den praktiske løsningen som kan gi elevene et godt tilbud ved å ansette gode lærere i Kunst og håndverk.

Professor Liv Merete Nielsen ved OsloMet og masterstudent Janne Lepperød har sammenfattet resultatet av undersøkelsen i artikkelen Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk (2019). Teksten over er en kort oppsummering av artikkelen. Les hele artikkelen i FORMakademisk. 

Grafikk, Bygdøy skole. Foto: Bibbi Omtveit

Du kan også lese hva Kunst og design i skolen skriver om undersøkelsen.