Vis alle arrangementer

Fagfornyelsen i kunst og håndverk – for lærere i barneskolen

18. mars - 18. mars

Dette kurset gir konkrete undervisningseksempler, med vekt på dybdelæring, fagovergripende kompetanser og tema på tvers av fag.
Å utvikle elevenes vilje til å ta vare på miljøet, og utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst, kan bidra til et mer bærekraftig samfunn, avhengig av hvordan vi tilrettelegger og gjennomfører opplæringen.

Kunst og håndverk er ikke et lite fag i den norske skolen, det er skolens femte største fag med 477 timer til undervisning på 1.-7.trinn og 146 timer på 8.-10. trinn, men blir likevel lavt prioritert og preget av tilfeldigheter. Hvordan vi planlegger for helhet og progresjon er avgjørende for elevens læring og mestring i kunst og håndverk.

Fagfornyelsen legger også vekt på tverrfaglig tenkning. Gjennom arbeid med materialer, praktisk problemløsning, kritisk refleksjon, kunstuttrykk og håndverk, kan kunst- og håndverksfaget bidra for å utvikle verktøy til handling – på tvers av fagene.

Dette kurset gir konkrete undervisningseksempler, med vekt på dybdelæring, fagovergripende kompetanser og tema på tvers av fag.

Om kursholderen: Janne Lepperød er utdannet allmennlærer med fordypning i kunst og håndverk. Hun har videreutdanning i design og kommunikasjon i digitale medier og går nå andre året på deltidsmaslter i fagdidaktikk: kunst og design ved OsloMet. Hun har utgitt flere fagbøker om kunst, håndverk, teknologi og design og vært med å utvikle Verkstedet, et heldigitalt læremiddel for fagene kunst og håndverk, mat og helse og musikk for ungdomstrinnet. I tillegg driver hun Færder kulturverksted, en ideell organisasjon som arbeider med kunst og håndverk for å fremme barn og unges handlekraft for å ta vare på miljøet. Janne har tidligere jobbet som kultursjef, formidlingskonsulent i Kunst i skolen og turnert med Den Kulturelle skolesekken.
Bro AOF driver kurs og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, SFO/AKS, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, PPT og BUP. Vi arrangerer kurs, konferanser og fagdager rundt om i landet, som du kan melde deg på. Vi kan tilpasse og skreddersy ulike program for kompetanseheving direkte til din barnehage, skole eller kommune. Våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet.

Bro Kompetanseutvikling ble startet av Per Christian Øiestad 01.10.1998. Den gang, som nå, ble praksisfortellingen sentral i alle kurs. «Fra begynnelsen av la vi vekt på at vi skulle være et alternativ til de akademiske miljøene. Våre kurs skulle være praksisnære, og praksisfortellingen ble et bærende verktøy. Vi ønsket å berøre og engasjere kursdeltakerne, og kanskje aller viktigst; de skulle få noe med seg hjem som kunne brukes neste dag», forteller Per Christian. Navnet Bro Kompetanseutvikling ble valgt fordi bro var et symbol på tilknytning, felleskap og kommunikasjon. Bro Kompetanseutvikling ble kjøpt av Aschehoug forlag i 2009, og fikk da navnet BroAschehoug. Studieforbundet AOF Norge inngikk i 2019 en avtale med Aschehoug forlag om overtakelse av BroAschehoug, og Bro ble fra 01.04.2019 Bro AOF